Skip links

Prednosti sertifikacije sistema menadžmenta

Mirko Gavrilović, Gordana Pejović, SGS Beograd 

U stalnom nastojanju da stvore, isporuče i zadrže vrednost i osiguraju vrhunsku performansu i poslovne rezultate, više  od 1.500.000 organizacija širom sveta je uvelo i sertifikovalo sisteme menadžmenta usaglašene sa zahtevima različitih  ISO standarda. ISO standardi predstavljaju način da se sistematizuju i organizuju procesi, osigura dokumentovana  informacija o upravljanju i rezultatima poslovanja, ali i alat koji pomaže organizacijama da se pozicioniraju na tržištu,  zadovolje obavezne zahteve kupaca, pojednostave procese, upravljaju rastom kompanije, pokreću kontinuirano  poboljšanje i generalno prate konkurenciju. U današnjem poslovnom okruženju, koje je prepuno finansijskih  turbulencija, erozije, smanjenja efikasnosti i zahteva koji se stalno menjaju, ovi razlozi su daleko manje relevantni. Sistem menadžmenta je više od poslovnika, a mnogo više od sertifikata na zidu. To je ključni alat koji će pomoći kompaniji da ispuni zahteve (kupaca, regulatorne ili zahteve ugovora), minimizira rizike, ojača svoju poziciju na tržištu,  zaštiti brend, fokusira se na klijenta, poboljša organizacionu efikasnost i smanji troškove.  

Prednosti sertifikacije sistema menadžmenta 

Sertifikacija sistema menadžmenta se često koristi u privatnom i javnom sektoru kako bi se povećalo poverenje u  poslovanje organizacija, u proizvode i usluge koje pružaju, između partnera u poslovnim odnosima, u izboru dobavljača  u lancima snabdevanja, kao i prilikom sklapanja ugovora o nabavkama. Sertifikacijom sistema menadžmenta stiče se objektivan dokaz da organizacija pridaje veliki značaj kvalitetu i da je redovno proverava nezavisna strana. Ova  posvećenost povećava poverenje svih zainteresovanih strana u organizaciju.  

U nastavku je navedeno nekoliko ključnih prednosti sertifikacije sistema menadžementa: 

  • svi procesi u organizaciji se procenjuju, standardizuju i objašnjavaju osoblju,  
  • obuka novih zaposlenih je olakšana,  
  • problemi se otkrivaju brže i rešenja se stalno poboljšavaju, 
  • poboljšava se zadovoljstvo klijenata, 
  • bolje se razumeju potrebe klijenata, 
  • bolja je reputacija kompanije, 
  • dobavljači postaju partneri, 
  • poboljšana je ukupna komunikacija, 
  • poboljšano je učešće zaposlenih u svim procesima i sveobuhvatnom unapređenju poslovanja, čime se  generalno poboljšava radna atmosfera i smanjuje pritisak tokom rada,  
  • ciljevi se mogu jasno definisati, a kompanija je u obavezi da ih preispita. 

 

Sertifikacija sistema menadžmenta pomaže u smanjenju zaliha kroz bolju komunikaciju i praćenje sa dobavljačima.  Takođe, pomaže da organizacija otkrije i identifikuje probleme na vreme, pozabavi se uzrocima postojećih ili  potencijalnih problema kroz razmišljanje zasnovano na riziku (upravljanje rizicima) i korektivne mere.  

Konačno, značaj opredeljenja jedne kompanije da sertifikuje svoj sistem menadžmenta kvalitetom, ogleda se i u  činjenici da je Global Innovation Index1(GII) uvrstio broj izdatih sertifikata za sistem menadžmenta kvalitetom u svoje  parametre prema kojima meri performanse inovacija 127 zemalja i ekonomija širom sveta. GII je stekao međunarodno  priznanje, uspostavljajući se i kao vodeća referenca za inovacije i kao „alat“ za donosioce odluka. GII prepoznaje vezu  između inovacija, kao pokretača ekonomskog i društvenog rasta u globalnoj ekonomiji koja se sve više temelji na  znanju. Jedan od 81 indikatora koji se koriste za merenje performansi inovacija u svakoj zemlji je broj izdatih  akreditovanih sertifikata za standard sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 9001.